Shots from yesterday’s photo shoot #artdirector #laurenashleysmith - #model #shelbyisrael #photoshoot #modelbehavior #fashion #bodysuit (at Location 05 Studios)

Shots from yesterday’s photo shoot #artdirector #laurenashleysmith - #model #shelbyisrael #photoshoot #modelbehavior #fashion #bodysuit (at Location 05 Studios)